Bemu­tatás

E honlap első válto­zatá­ban feli­déz­tem fiatal­ko­ro­mat Magya­rorszá­gon, bemu­tat­tam rendezői és vágói munká­mat és gondo­la­tai­mat a szakmát illetően.

Ez az új honlap válto­za­to­sabb, más terü­le­te­ken szer­zett tapasz­ta­la­taim­mal, civil szer­ve­ze­tek­ben végzett munkáim­mal és új terveim­mel gazda­go­dott.

A honla­pot egy blog egészíti ki.

„A megálmodott gyerektől a valódi gyerekig” A Csapó körül Blog