Kötő­­dés

A kötő­dés szó mindenki számára ismert amikor érzel­mein­kről beszélünk. Ami kevésbé ismert, az a szó jelen­tése amikor gyer­me­keink érzelmi biztonságáról beszélünk.

Alapjá­ban meg kell érteni, hogy egy gyerek­nek, hogy jó körül­mé­nyek között tudjon növe­kedni és önállóvá válni, szük­sége van egy együt­térző és stabil felnőttre, aki biztosítja a biztonságát és az élet­ben maradását.

Ennek a jelen­tés­nek a felfe­de­zése nagy pilla­nat volt számomra mert véget vetett több éves bűntu­dat érzés­nek. Egy nap ráakad­tam egy holna­pra amelyik bemu­tatta a kötő­dés elmé­le­tét. Ez a webol­dal a „Petales France” egyesü­let oldala, aki segíti azokat a szülő­ket, akik­nek a gyere­kei kötő­dési problémák­kal közköd­nek.

Ahogy elmon­dom a „megál­mo­dott gyerektől a valódi gyere­kig” című film­ben, kezdet­ben azt hittem, hogy én vagyok az egyet­len, akinek problémái vannak az örök­be­fo­ga­dott gyere­ké­vel. Ez a film nyomozás e téma körül : mitől szen­ved az örök­be­fo­ga­dott gyere­kem és miért okoz szen­ve­dést a környe­ze­té­nek. Nagyszámú talál­kozá­sok során a valóság evidensé vált : sok, sok család küszkö­dik ugya­nez­zel a problémá­val.

A film részt­vevői és a Petales társaság tagjai­nak nagy része örök­be­fo­gadó szülő. De ez nem jelenti azt, hogy a kötő­dés csak ebben a kategó­riá­ban léte­zik.

Site Web de PETALES FranceHa a téma érdekli önt nézze meg a Petales France webol­dalát, ahol nagyon érdekes anya­gok mutatják be a kötő­dést elmé­le­tét és egy gazdag biblio­grá­fiai lista egészíti ki a lapot.

Fran­cia, belga és Québec-i szakértök világítják meg a témát a film­ben. Ezek a szemé­lyek sokat tettek azért, hogy a kötő­dés elmé­lete ismer­tebb legyen a gyer­mek-specia­listák és a szülők számára.