Életu­tam

A követ­kező olda­lak a múltam sorsdöntő lépé­seit mutatták be. A „Gye­rek­ko­rom Magya­rorszá­gon” feje­zet­ben egy kislány emlé­keiről mesé­lek, aki a háború végén szüle­tett, átélte a szovjet megszállást, majd az 1956-os forra­dal­mat.

A „Kez­de­tek” olda­lon olva­shat­nak a magyar televí­ziónál töltött perió­dusról, majd a Buda­pesti Színmű­vés­zeti Főis­ko­lai éveimről, ahol a legkiválóbb profess­zo­roktól tanul­hat­tunk, akik a komoly szak­mai tudá­suk mellett nagys­zerű egyé­ni­sé­gek voltak.

A „Ren­de­zé­seim” cím alatt egy sor rész­le­tet muta­tok be filmekből, videókból. Ezek közül kettő a tanulmá­nyi éveim alatt készült, film nyer­sa­nya­gra. A többi fran­ciaországi rende­zé­seimből vett rész­le­tek, melyek külön­leges emlé­ke­ket jelen­te­nek számomra.

A szakmát Fran­ciaország­ban 25 éven át vágó­ként gyako­rol­tam. Ez munka formálta azt az embert, aki ma vagyok, és idézett fel bennem egy sor gondo­la­tot és megan­nyi kérdést. Ezen az olda­lon osztom meg mindezt önök­kel.