Első lépé­sek

Mi és én

doku­men­tum­film 16mm. (1969)

Ez a munka, bár csak egy az első éves vizs­ga­film, nagy hatás­sal volt egész életemre.

Ez jelenti a kezde­tét a doku­men­tum­fil­mek iránti szerel­mem­nek és annak a vágy­nak, hogy telje­sen őszin­tén vigyem filmre az „éle­tet”. A szüleim törté­ne­té­nek, a válá­suk­nak megje­lení­té­sé­ben nem lehe­tett „csalni”.

Gyakor­la­ti­lag egyedül forgat­tam a filmet, a szeme­met a kamerára tapasztva készí­tet­tem az inter­jút anyám­mal. Előző­leg apám­mal vettem föl hanga­nya­got, aminek segít­sé­gé­vel egy álszem­besí­tési hely­ze­tet terem­tet­tem.

Íme egy rész­let :

 

Törté­net

rövid játék­film, 35 mm (1970)

A törté­net kezdete :

A kis Gabi, ahelyett, hogy haza­menne az iskolából, kóricál. Hazaér­kezve, aggódó apja, aki egyedül neveli, nagyon megszidja. Gabi teljes bűntu­dat­tal elhatá­rozza, hogy világgá megy és majd csak akkor jön vissza amikor már „jó lesz”. Az apa bele­megy a játékba és ráha­gyja. A kislány veszi a sátorfáját…(Rész­let)

Extraits