Mint a nagyok !

„A forra­da­lom gyer­me­kei”

és „A képen kívül”

játék­film és riport, vidéo VHS,26 perc (1989)

Ez a két film nagyon szép emlé­kem !

1989 : A fran­cia forra­da­lom 200 éves évfor­dulója. A falum­ban az általá­nos iskola igaz­gatónőjé­vel, elhatá­roz­tuk, hogy létre­ho­zunk egy kis vidéo műhe­lyt. E műhely volt a kezdete egy egész éves pedagó­giai program­nak.

Hét hónap múlva megszü­le­tett egy 26 perces játék­film. A filmet az iskola 150 diákja írta és játs­zotta, majd a video műhely gyere­kekstábja forgatta. Az isko­lai tanév alatt minden osztá­ly­ban a fran­cia forra­da­lom egy-egy esemé­nyét dolgozták fel a gyere­kek, és minden osztály írt egy párbes­zédes jele­ne­tet a Forra­da­lom kiemel­kedő esemé­nyeiről. Ezek a témák kerül­tek feldol­gozásra :

Panaszkö­nyv. Egy nemes, egy egyházi személy és egy burz­soá párbes­zéde a fran­cia államról. A harma­dik rend talál­kozója. A Labdaházi eskü. Asszo­nyok menete Versailles-ba.

Az egész iskola részt vett a megvalósítás­ban : a szülők varrták a kosztümö­ket, összeadták a kellé­ke­ket, majd a forgatás alatt végig segí­tet­tek a felü­gye­let­ben.

A falu­ban levő Tanár­képző főis­kola audio­vi­zuá­lis csoportja nagy segít­ségün­kre volt. Ők szolgál­tatták a forgatá­shoz elen­ged­he­tet­len tech­nikát, és két felelősük aktí­van részt vett a program­ban. Mi, a három felnőtt film­nyelvre adaptál­tuk a gyere­kek munkáját és rendeztük a jele­ne­te­ket. Jóma­gam egy epizó­dot rendez­tem, amiből itt bemu­ta­tok egy rész­le­tet.

Séquence Famine

A forgatás forgatása :

Párhu­za­mo­san, egy önálló kis stáb, az egyik papa kamerájá­val, minden segít­ség nélkül, filmezte a forgatást. Ebből az anyagból készült a „Kere­ten kívül” című werk­film.

Le tournage du tournage

Az utómunká­la­to­kat és a vágást én végez­tem. Termés­ze­te­sen az akkori tech­ni­kai adottsá­gok (a nume­ri­kus tech­nika még nem léte­zett) láts­za­nak a kivi­te­le­zés­ben : VHS-re forgat­tunk és vágtunk, aminek folytán a minő­ség erősen megrongáló­dik. De a tarta­lom minden tech­ni­kai hibát felülírt.

Ennek a mozgósítás­nak hála, 1989 májusá­ban szimultán vetí­tés volt az iskola összes osztá­ly­ter­mé­ben, igy a falu szinte minden lakója megc­sodál­hatta cseme­téi munkáját. Egy ével később a film megnyerte 200 részt­vevő közül az ECOLIMAGE fesz­tivál 2. díját.